This Is AuburnAUrora

Report 20. Storage conditions and pre-germination methods for seed of selected tropical tree species

Abstract

This document summarizes tree seed storage conditions and pre-germination methods of major species utilized in Agroforestry II, a USAID funded agroforestry project in Haiti. The study is not meant to be an exhaustive review of the subject, and is designed to provide the practitioner with the necessary information to store and germinate tree seed optimally. It is likely that the species list be expanded in the future. However, the information contained in this document is generally appropriate for most species, and serves as a base for experimentation of other tropical and sub-tropical species. The data is summarized from responses to a request for information from 10 institutions and 9 countries. Many of the experts from these institutions have extensive experience and research in the area of seed technology that is contained in this document. Literature references are provided to guide the reader to more detailed and comprehensive coverage of the tropics.

 

Rapó sa bay kondisyon sa yo ki ta pemet nou estoke semans pye bwa yo pi byen. Infomasyon ki bay nan rapó sa-a dwe ogmante sa nou jwenn nan Gid Pepinyeris, chapit 3 ki ekri pa PADF. Gen twa kondisyon nou kapab kontwole pi fasil. Se 1) kalite sache kap estoke semans la; 2) nivo tanperati nan kote nou estoke semans la; 3) kantite dlow nou kite nan semans-lan pandan yo estoke pou plizye mwa. Nou bay infomasyon pou tanperati estoakj ak imidite semans pou chak kalite bwa nou etidye nan Table I. Ankó, semans ki soti nan kek kalite bwa mande yon tretman avan nou seme yo nan pepinye. Pou chak kalite bwa, nou bay infomasyon sa-a nan Table II. KONSEY 1. PADF e CARE dwe kontwole mwa kapab konseve semans chak kalite bwa nan kondisyon yo gen kounye-a. Sa ki pi enpotan se tanperati e kantite dlo ki nan semans kap estoke. SECID dwe kompare kondisyon ke lot peyi ap rekomande ak sa PADF ou CARE ap fe. Eske diferan kondisyon pou chak kalite bwa impotan pou nou konseve semans yo? 2. Nou dwe mete plis impotans nan rechech pou kalite bwa yo ki bay semans yon sel fwa pa ane, oubyen ki konn bay move rekolt semans tanzantan. Sa dwe fet paske nap oblije estoke semans pou le pepinye bezwen semans la, pa selman tel kalite bwa ap bay yon bon rekolt. Kalite bwa ki bay grenn nimpot le, ou bay anpil grenn ki pa pouri fasil, pa mande nou fe anpil rechech. 3. Kalite bwa ki bay semans ki frajil ou ki pap viv lontan mande nou fe rechech nan lot jan pou leve bwa yo. Tout kalite bwa pa mande nou konseve yo kom semans. Si gen pwoblem estokaj, nou dwe we ki jan nou ka motive moun yo pou yo ta pran ti pye bwa ki leve anba maman bwa yo oubyen seme semans yo direkteman nan platban bo lakou pou yo ka plante nan bon sezon lapli. Nou ka fe sa pou nim, frenn, mango, kajou, zoranj, sitron, chadek, eplizie lot kalite ki bay pwoblem stokaj. 4. Tretman semans ki fet avan yo seme nan pepinye dwe fe tout semans leve mem le e anko, li fe yo leve pli vit. Li bon paske sa fe tout plantil yo rive menm wote ansam. Si gen plizye tretman pou yon kalite semans, nou dwe chwazi sa ki pli fasil e ki bay nou bon rezilta. 5. Kote PADF e CARE ap estoke semans an gran kantite, nou oblije instale yon delko ki mache tout tan lé EDH pa bay kouran. Delko sa-a dwe komanse e rete otomatik, pou moun pa bezwen okipe li tout tan. Konsa, tout ekipman ki anplas pou estoke semans yo nan bon kondisyon pap rete mache. 6. Tout rechech laboratwa oblije swiv reg yo ki ekri nan ISTA (1985). Nou dwe swiv dokiman sa jiska li pa bon anko, oubyen gen lot pi bon konsey sou teknik pou egzamine semans yo.